دانلود فیلم Flushed Away 2006

6.6 IMDB
دانلود فیلم Flushed Away 2006
FA En

موشى که در یک آپارتمان در لندن زندگى پررفاهى دارد، یک روز تصادفى به درون سسیتم زیرزمینى شهر پرت مى شود.